Ruben Dalibaltayan
Armenia
3-rd prize
Mamikon Nakhapetov
Georgia
3rd prize
Tinatin Kiknadze
Georgia
2-nd prize